Keskkonnaprojektide nõustamine

H_pilt_keskond

Loodusemees Fred Jüssi on öelnud: „Inimene on looduse sulane. Ta peab olema tark sulane, et aru saada, mida peremees temalt nõuab ja selle enne ära tegema, kui peremees temalt nõudma hakkab.“

Sageli  tundub keskkonnamõju hindamine (KMH) tüütu kohustusena mis seisab arendustegevusel risti ees. Tagamaks tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut on vaja enne kopa maasse löömist siiski erinevaid mõjusid hinnata.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning planeeritav tegevus toob kaasa olulise keskkonnamõju. Samuti kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel ja tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse.

Mõjude hindamine käib käsikäes ruumilise planeerimisega. Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Pakume:

Meie teenused nii avalikule
kui ka erasektorile